ประจำปี 2564

arrow2   1.จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก
แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพและสมาชิก ทั้งหมดภายในจังหวัด แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี
       โดยแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ดังนี้  อาหารแปรรูป, ผ้าและเครื่องแต่งกาย, ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก/เครื่องประดับ,เลี้ยงสัตว์,บริการ,เครื่องดื่มแอลกอฮอล์,สมุนไพรที่ไม่ใช้อาหาร/ยา,เพาะปลูก,ปัจจัยการผลิต
zapier แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
zapier แสดงข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
zapier แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกลุ่มอาชีพแยกประเภทผลิตภัณฑ์ 
zapier แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

arrow2   2.ทำเนียบกลุ่มอาชีพ
zapier แสดงข้อมูลทำเนียบกลุ่มอาชีพภายในจังหวัด

arrow2   3.จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน
แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้แก่ OTOP, มผช,ฮาลาล, อย, GMP, ตัวQ, สมส.และ อื่นๆ
zapier แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

zapier แสดงข้อมูลกราฟ ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์