ปี 2565

 1498050878 pdf   คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (ลป) 1/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดลำปาง

 1498050878 pdf   คำสั่ง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์ประจำจังหวัดลำปาง (ชุดที่ 1-5)

ตารางแสดงชื่อ - นามสกุล ชื่อสหกรณ์ที่ผู้ตรวจการสหกรณ์รับผิดชอบ

ที่ ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทีมที่ ตำแหน่ง สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ
1 นางสาววิลาสินี วิจิตรานนท์ 054-265033 054-265033 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
2 นางสาวณปภัช ยืนชีวิต 054-265033 054-265033   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 2. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด
3 นายศิวรินทร์ พรหมดวง 054-265033 054-265033 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นิติกรปฎิบัติการ 3. สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ จำกัด
                                     4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านกล้วยหลวง จำกัด
5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกาศเมฆสามัคคี จำกัด
6. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าคราวน้อย จำกัด
7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหลวงใต้ จำกัด
8. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังศิลาท่าเมล์ จำกัด
4 นายสมาน สุภัควาณิชย์ 08-1530-2565 054-265033 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด
5 นางสาวธัญพัฒน์ เหลาจำปา 054-265033 054-265033 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 2. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด
6 นางสาววรรณา วงศ์สายทอง 054-265033 054-265033 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง จำกัด
7 นายเอกวัฒน์ ไชยสมบูรณ์ 08-1884-4585 054-265033 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 3 ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด
8 นางสาวอรทัย สันเทพ 054-265147 054-265033 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 2. สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกลำปาง จำกัด
9 นางสาวอันธิกา เลิศโอสถ 054-265147 054-265033 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแจ้ซ้อน จำกัด
10 นางสาวณัฐกานต์ วงศ์ตุ่น 054-265147 054-265033 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  
11 นางฐานิดา  ชมภูศรี 09-3662-2367 054-265033 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 4 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จำกัด
12 นางสาวญาณพัฒน์ เสาร์พันธ์คำ 054-265033 054-265033 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระธาตุนาก่วม จำกัด
13 นางสาวนิตติญา ทาสุวรรณ์ 054-265033 054-265033 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง จำกัด
14 นายณรงค์ฤทธิ์ กุลกฤตยารัตน์ 08-1724-0545 054-268642 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 5 ผู้อำนวยการกลุ่มนิคมสหกรณ์ห้างฉัตร 1. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนตำรวจภูธร 5 จำกัด
15 นายอารีย์ กอบกำ 054-268642 54268642 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโทกหัวช้างร่วมใจ จำกัด
16 นางอรุณศรี กัณหาบัว 09-3134-5930 054-323572 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด
17 นางสาวเอมอร จันทร์เป็งผัด 09-8656-4396 054-265033 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด
18 นายสนิท หิรัญพิพัฒน์พงศ์ 08-9637-7465 054-265033 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 1. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตแจ้ห่ม จำกัด
2. สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด
3. สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จำกัด
19 นางสาวขวัญฤทัย แก้วชุม 054-268642 054-268624 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด
20 นางจาริณี เทพา 054-268642 054-268624 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำปาง จำกัด
21 นางสาวกิตติญา แก้วบุญเรือง 054-323572 054-323572 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ สหกรณ์การเกษตรงาวพัฒนา จำกัด
22 นางสาวดาริกา จุฑานันท์ 054-323572 054-323572 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด
23 ว่าที่ ร.ต.หญิงปาณิสรา ไชยแก้ว 054-323572 054-323572 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ สหกรณ์เดินรถลำปาง จำกัด
24 นายศักดิ์ศิริ ศิริจารุจรรยากุล 08-1031-4413 054-265033 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน 1. สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก จำกัด
2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่ถอดพัฒนา จำกัด
25 นายสมบัติ ชมภูศรี 08-4289-6377 054-265033 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน สหกรณ์ผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำแม่พริก จำกัด
26 นางปิยนันท์ สาคร 09-8656-4396 054-265033 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3         
27 นางอมรรัตน์ บัวภิบาล 054-268642 054-268642 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
28 นางสาวจุรีรัตน์ วงเวียน 08-7845-4465 054-265033 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
29 นางสาวมลิวรรณ ใจอินปัน 054-268642 054-268642 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
30 นายสกุล ฟูเฟื่อง 054-323572 054-323572 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
31 นายกุลธวัช ทองอยู่ 054-323572 054-323572 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
32 นางนฤมล คำมาบุตร 054-323572 054-323572 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
33 นางประนอม ชุมภูสืบ 054-323572 054-323572 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน