สารสนเทศสหกรณ์ ปี2564

arrow2   1.จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์ ทั้งหมดภายในจังหวัด แยกตามประเภทของสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี
zapier แสดงข้อมูลจำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
zapier แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
zapier แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทของสหกรณ์
zapier แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทของสหกรณ์

 arrow2   2.ทำเนียบสหกรณ์
zapier ทำเนียบสหกรณ์ในจังหวัดลำปาง

arrow2    3.หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และ ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
zapier แสดงหลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
zapier แสดงข้อมูลจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานแยกตามประเภทสหกรณ์
zapier แสดงข้อมูลกราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์
  สหกรณ์ โดยแยกเป็น 2 กราฟ คือ กราฟจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานแยกตามประเภทสหกรณ์และกราฟจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานแยกตามประเภทสหกรณ์
zapier แสดงข้อมูลจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์
zapier แสดงข้อมูลกราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อและแยกประเภทสหกรณ์

arrow2    4.การมีส่วนร่วมธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์
zapier ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์
zapier แสดงข้อมูลกราฟ แสดงจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์

arrow2    5.สหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก
zapier แสดงข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์
zapier แสดงข้อมูลกราฟข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์

arrow2    6.อุปกรณ์การตลาด
zapier แสดงข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัด แยกตามสถานะการใช้งาน
zapier แสดงกราฟข้อมูลจำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานะการใช้งาน
zapier แสดงข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน
zapier แสดงกราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน   

arrow2    7.ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์
zapier แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด และจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่รวบรวมข้อมูลได้และยังไม่สามารถรวบรวมได้
zapier แสดงข้อมูลกราฟ แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่รวบรวมได้ และยังไม่สามารถรวบรวมได้

arrow2    8.สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
zapier แสดงข้อมูลสถานภาพทางการเงินของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์