1. ร่างข้อบังคับสหกรณ์

หมวดว่าด้วยการรับฝากเงิน

 
หมวดว่าด้วยการให้เงินกู้

 

     (สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท ถือใช้)

  (สำหรับสหกรณ์ทุกประเภทยกเว้นสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ขนาดใหญ่ ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท)

 (สำหรับสหกรณ์ทุกประเภทยกเว้นสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท)

หมวดว่าด้วยการเงินการบัญชี

 

หมวดว่าด้วยการดำเนินธุรกิจ

หมวดว่าด้วยเจ้าหน้าที่ อนุกรรมการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์

 

หมวดว่าด้วยทุนสะสมตามข้อบังคับ

 

หมวดว่าด้วยสวัสดิการ

 

หมวดว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ด

 

ระเบียบสำหรับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ Solar Farm

 

หมวดว่าด้วยสหกรณ์แท็กซี่

 

หมวดว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์

 

2. ร่างระเบียบของสหกรณ์

 

เอกสารเป็นไฟล์ Word คลิ๊ก Download หากต้องการแก้ไขข้อมูล

     สหกรณ์การเกษตร

     สหกรณ์กองทุนสวนยาง

     ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร

     สหกรณ์นิคม

     สหกรณ์ประมง

     สหกรณ์ออมทรัพย์

     สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ

     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

     สหกรณ์ร้านค้า

        สหกรณ์บริการ(ทั่วไป)

     สหกรณ์บริการ (เคหสถาน)

     สหกรณ์บริการชุมชนเอื้ออาทร

     สหกรณ์บริการเดินรถ

     สหกรณ์แท็กซี่