พัฒนาเว็บไซต์ของสหกรณ์ ในโครงการ 1 อำเภอ 1 สหกรณ์การเกษตรลําดับที่สหกรณ์website

ลำดับ                                       สหกรณ์                                                         website

   1                       สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด                               www.thaicoops.com/hangchat/
   2                       สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด                               www.thaicoops.com/sopprap/
   3                       สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด                            www.thaicoops.com/pineapplelp/
   4                       สหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด                                 www.thaicoops.com/kokha/
 
  5                       สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จำกัด                                   www.thaicoops.com/maetha/
 
  6                       สหกรณ์การเกษตรเมืองลำปาง จำกัด                           www.thaicoops.com/mueanglampang/
   7                       สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด                                 www.thaicoops.com/maephrik/
   8                       สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด                       www.thaicoops.com/prasobsuk/
   9                       สหกรณ์การเกษตรวังเหนือ จำกัด                                www.thaicoops.com/wangnuea/
  10                      สหกรณ์การเกษตรเสริมงาม จำกัด                               www.thaicoops.com/soemngam/
  11                      สหกรณ์การเกษตรแม่เมาะพัฒนา จำกัด                        www.thaicoops.com/maemophatthana/
  12                      สหกรณ์การเกษตรแม่งาวฝั่งซ้าย จำกัด                        www.thaicoops.com/maengaoleft/
  13                      สหกรณ์การเกษตรเวียงมอก จำกัด                               www.thaicoops.com/wiangmok/
  14                      สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด                                         www.sahakornthai.com/hangchat/