1498046716 arrow down ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรมส่งเสริมสหกรณ์

icon1

1498051402 plus ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

1498046716 arrow down ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง

icon1

1498051402 plusดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เรื่อง รูปแบบไฟล์
แบบฟอร์ม เอกสารการขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 1498050878 pdf
แบบฟอร์ม Action Plan ปี 2565 (พื้นฐาน) 1498050878 pdf
แบบฟอร์ม Action Plan (รายบุคคล) 1498050878 pdf
แบบฟอร์ม Action Plan (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์) 1498050878 pdf
แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Action Plan 1498050878 pdf
แบบฟอร์ม แผนการดำเนินธุรกิจระยะสั้น (ธุรกิจสินเชื่อ) 1498050878 pdf
แบบฟอร์ม รายละเอียดทรัพย์สินของสหกรณ์ที่จะต้องจำนองต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ 1498050878 pdf
แบบฟอร์มรายงานการประชุมของสหกรณ์   1498050878 pdf
แบบรายงานผลการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 1498050878 pdf
แบบสำรวจข้อมูลอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ 1498050878 pdf
แบบฟอร์ม ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุสำนักงาน   1498050878 pdf
กระดาษทำการคำนวณ MCR   1498050878 pdf
ตัวอย่างหนังสือภายใน (แบบ 3 ย่อหน้า)
1498050878 pdf
แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 1498050878 pdf
แบบฟอร์มเสนอโครงการแบบย่อ Project Brief 1498050878 pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1498051402 plusดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (เฉพาะเจ้าหน้าที่)

icon1

เรื่อง รูปแบบไฟล์
แบบฟอร์มหนังสือราชการ (ล่าสุด) 1498050878 pdf
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน บก.111  1498050878 pdf

ตัวอย่างตารางฝึกอบรม

 1498050878 pdf

ตัวอย่าง (ใบเสร็จรับเงิน)

 1498050878 pdf

ใบประกอบเบิกเบี้ยเลี้ยง(สำหรับจังหวัด)

 1498050878 pdf

ใบประกอบเบิกเบี้ยเลี้ยง(สำหรับพื้นที่)

 1498050878 pdf

ใบสำคัญรับเงิน

 1498050878 pdf

ใบสำคัญรับเงิน (วิทยากร)
 1498050878 pdf
ใบสำคัญรับเงินฝึกอบรมบุคคลภายนอก  1498050878 pdf
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน  1498050878 pdf 
แบบฟอร์มใบลาป่วย, ลาคลอดบุตร, ลากิจ  1498050878 pdf
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ครุภัณฑ์  1498050878 pdf
แบบฟอร์ม ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1498050878 pdf
แบบฟอร์ม การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  1498050878 pdf
แบบฟอร์มขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ6005) 1498050878 pdf
แบบฟอร์มขอรับรองเงินเดือน  1498050878 pdf
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 1498050878 pdf
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล แบบ 7131 1498050878 pdf
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา 1498050878 pdf
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ 1498050878 pdf
แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา 1498050878 pdf