ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย    เอกสารเกี่ยวกับการเบิกเงิน  

 1. ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

     กค0422.3/ว 257 ลว. 28 มิ.ย.2561

 

 1498050878 pdf

1.ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ บก.111

    ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,

     บก.111 คณะกรรมการกลางฯ ฯลฯ)

1498050463 microsoft office excel

 2.แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ

      รักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก

1498050878 pdf 2.แผ่นติดใบสำคัญประกอบการเบิกเงิน  1498050878 pdf

 3.หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล

     ประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาล 

     ของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว

     เสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19   

 647710 pdf 64 3.แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 1498050878 pdf
 

4.หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล

     ประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาล 

     ของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว

     เสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19   

     (ฉบับที่ 2)

 647710 pdf 64 4.ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131 1498050878 pdf
    5.ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบ 7223 1498050878 pdf
    6.แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ 6006) 1498050878 pdf
    7.ขอหนังสือรับรองเงินเดือน 1498050878 pdf
    แนวทางปฏิบัติในการส่งใบสำคัญเพื่อใช้คืนเงินยืมทดรองราชการ  
    1.แนวปฏิบัติ ฯ 1498050878 pdf
    2.แผ่นติดใบสำคัญใช้คืนเงินยืม 1498050497 microsoft office word
    3.บันทึก รายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อวัสดุโครงการ  1498050497 microsoft office word
   

4.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง

   ที่ กค(กวจ)0405.2/ว199 ลว. 7 มีนาคม 2561

1498050878 pdf