ผลการดำเนินงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ปี 2565

ข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อน
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์จังหวัดลำปาง

ส่งเสริมอาชีพมะเขือพวง สก.ฝายยาง
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

 

 

 
Dr.coconut สวนมะพร้าวน้ำหอม
ในจังหวัดลำปาง


โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง

โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน
นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร

 
Whole Milk Farm

ลูกหลานลำปาง

 
โครงการนวัตกรรมการผลิตโคเนื้อ
คุณภาพพรีเมียมเพื่อตลาดระดับบน

 
กีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ครั้งที่22

ชีวิตดี้ดี..เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งขาม

โยธินฟาร์ม ฟาร์มโคนมอัจริยะต้นแบบ

 

VTR CPD

VTR ประชาสัมพันธ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2564

fayak

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด


bandog

กลุ่มทำไร่ผสมผสานบ้านดง จำกัด

kojovl 

ตลาดรัตน์เก๊าจาว
  นครลำปาง   

6.Shrimp pond 

กฤษณพงศฟาร์ม
การเกษตรแบบมีซุปเปอร์มาร์เกต
อยู่ที่บ้านลูกหลานเกษตรกร
กลับบ้านจังหวัดลำปาง

4.Orange

สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด
ส่งเสริมสมาชิกผลิตสัมเกลี้ยงสู่มาตรฐาน GAP

 3.Pang Muang

สหกรณ์การเกษตรบ้านปางม่วงจำกัด 
ผู้ผลิตกาแฟพันธ์ุดี 
ต่อยอดหมู่บ้านโฮมสเตย์
สัมผัสวิถึชุมชน

2.Grandchildren go home eggs Pam

ลูกหลานลำปางคุยเฟื่องเรื่องสหกรณ์

1.Grandchildren go home

โครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน
สานต่ออาชีพการเกษตรจังหวัดลำปาง

 AA3

โครงการนำลูกหลานกลับบ้าน
สานต่ออาชีพการเกษตร
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง

 AA2

ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง
และผลผลิตทางการเกษตร

 1

"ปันน้ำใจให้น้องน้อย" ครั้งที่1

7 Jun

7 มิถุนายน 

วันสหกรณ์นักเรียน ปี 2562

 5.Lampang Sukjai Farms descendants

ลูกหลานลำปางสุขใจฟาร์ม

 

Create value for the coffee  

สร้างมูลค่าผลผลิต กาแฟชาวเผ่ามูเซอ จ.ลำปาง

 11323856721132385672

งานแถลงข่าวโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

สหกรณ์จังหวัดลำปาง

 0001 6

"ท้องถิ่นพัฒนา" โครงการเชื่อมโยงการตลาดสับปะรดลำปาง

0001 5

เชื่อมโยงการตลาดสับปะรดลำปาง

000001 3

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง

ร่วมกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ

 00001

การตลาดนำการผลิต สกก.สบปราบ จำกัด

0001 

วันสหกรณ์แห่งชาติ ปี2561

vdo1

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ยางพารา ตอน 2

New Theory Agriculture Project

สร้างการรับรู้ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

vdo3

โครงการขยายผลโครงการหลวง
สกก.ปางม่วง จก.

vdo5

ศาสตร์ของพระราชา
เศรษฐกิจพอเพียง

vdo2

สหกรณ์จังหวัดลำปาง
ยางพารา ตอน 1   

 
vdo7

สหกรณ์เดินรถลำปาง จก.