คู่มือปฏิบัติงาน 
 1 คู่มือการตรวจการสหกรณ์        
2 คู่มือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
3 คู่มือการจัดทำระเบียนสหกรณ์
4 คู่มือการชำระบัญชี 

  คู่มือและแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์
 1 ประมวลคำสั่ง ระเบียบ และข้อกำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์      
 2 ร่างตัวอย่างหนังสือสั่งการ
3 การมอบอำนาจการจำนอง การถอนจำนอง การบังคับจำนอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด(กษ1115/9200 ลว.25 สิงหาคม 2558
4 ข้อแนะนำการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยค้ำประกันและจำนองเฉพาะที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่20) และ (ฉบับที่21) พ.ศ.2558 (ฉบับสิงหาคม 2558)
- ค้ำประกัน
- จำนอง

- พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่21) พ.ศ.2558

5 สรุปคำวินิจฉัยและการตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับสหกรณ์ เล่ม1
6 ประมวลระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับงานส่งเสริมสหกรณ์ เล่ม 1
7 คำแนะนำ "การจัดตั้งสหกรณ์สำหรับประชาชนและผู้สนใจและจัดตั้งสหกรณ์"
8 คู่มือจดทะเบียนสหกรณ์
9 คู่มือจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์
10 คำแนะนำการเลิกสหกรณ์
11 แผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสหกรณ์อย่างยั่งยืนระยะยาว 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560) 
12  การเตรียมข้อมูลเพื่อการบันทึกในระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์

- หนังสือ
- เอกสารแนบ 1
- เอกสารแนบ 2-1
- เอกสารแนบ 2-2

13

คู่มือการตรวจการสหกรณ์

- คู่มือการตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2554
- คู่มือการตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2553
- คู่มือการตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2551
- คู่มือการตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2550

14 แนวทางการตรวจการสหกรณ์และแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์
15 คู่มือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
16 การจัดทำระเบียบสหกรณ์
17 แนวทางปฏิบัติการชำระบัญชีสหกรณ์
18 แนวทางปฏิบัติการชำระบัญชีสหกรณ์ (เพิ่มเติม ปี2550)