1. จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา 
                      2. จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด 2 อัตรา 
                      3. จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 5 อัตรา
                      4. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กพ 8569 ลำปาง.
                      5. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลขทะเบียน นข 5685 ลำปาง.
                          จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลขทะเบียน นข 5685 ลำปาง.

                      6. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กพ 8569 ลำปาง.
                      7. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กค 9219 ลำปาง.
                      8. เช่าอาคารที่ทำการสำนักงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
                      9. เช่าอาคารที่ทำการสำนักงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
                    10. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนตุลาคม 2563 ฝ่ายบริหารทั่วไป
                    11. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ฝ่ายบริหารทั่วไป
                    12. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กม 4611 ลำปาง
                    13. วัสดุสำนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
                    14. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กบ3579 ลำปาง
                    15. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กม4611 ลำปาง
                    16. วัสดุสำนักงาน กลุ่มตรวจการสหกรณ์
                    17. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนธันวาคม 2563 ฝ่ายบริหารทั่วไป
                    18. วัสดุสำนักงานคณะทำงานประชาสัมพันธ์
                    19. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ฝ่ายบริหารทัั่วไป
                    20. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กม4609 ลำปาง
                    21. วัสดุสำนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
                    22. วัสดุสำนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
                    23. วัสดุน้ำมันเชื้่อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายบริหารทั่วไป
                    24. วัสดุสำนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
                    25. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือน มีนาคม 2564 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
                   26.จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะหมายเลขทะเบียน นข5685 ลำปาง
 
                   27. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนเมษายน 2564 ฝ่ายบริหารทั่วไปวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนเมษายน 2564 ฝ่ายบริหารทั่วไป
                    28. วัสดุสำนักงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์วัสดุสำนักงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์
                    29. วัสดุสำนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไปวัสดุสำนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
                   30. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำพฤษภาคม 2564 ฝ่ายบริหารทั่วไป
                    31. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาป้ายสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
                    32. วัสดุสำนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
                    33. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
 
                   34. วัสดุสำนักงาน กลุ่มตรวจการสหกรณ์
 
                   35. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
                   36. วัสดุสำนักงาน กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 
                   37. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนมิถุนายน 2564 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
 
                   38. วัสดุสำนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
                   39. จ้างเหมาบริการทำสติ๊กเกอร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
                   40. วัสดุสำนักงาน นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร 
                    41. จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป
 
                   42. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนกรกฎาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
                    43. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฝ่ายบริหารทั่วไป
                    44. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลขทะเบียน นข5685 ลำปาง
                    45. วัสดุสำนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
                    46. วัสดุสำนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
                    47. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมซับเมิสซิเบิ้ลปั้มและระบบน้ำบาดาล
                    48. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมผนังและทาสีห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
                    49. วัสดุสำนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
                    50. วัสดุสำนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
                    51. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) ฝ่ายบริหารทั่วไป
                    52. จ้างเหมาบริการทาสีอาคารและรั้วสำนักงาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
                    53. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
                    54. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง สำนักงานสหกรณจังหวัดลำปาง
                    55. วัสดุสำนักงาน กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
                    56. วัสดุสำนักงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
                    57. วัสดุสำนักงาน กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
                    58. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กก9269 ลำปาง
                    59. วัสดุสำนักงาน กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
                    60. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนสิงหาคม 2564 ฝ่ายบริหารทั่วไป
                    61. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กม 4611 ลำปาง
                    62. วัสดุสำนักงาน กลุ่มตรวจการสหกรณ์
                    63. จ้างเหมาบริการจัดงานโครงการเปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ จังหวัดลำปาง ประจำปี2564
                    64. จ้างเหมาบริิการซ่อมแซมผนังและทาสีห้องกลุ่มงานวิชาการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
                    65. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดอุปกรณ์ Video Conference สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
                    66. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมมูลี่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
                    67. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
                    68. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนกันยายน 2564 ฝ่ายบริหารทั่วไป
                    69. ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
                    70. ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
                    71. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
                    72. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักสหกรณ์จังหวัดลำปาง
                    73. ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
                    74. ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
                    75. วัสดุสำนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป