1. เรื่อง การซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 18,000 บีทียู (นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร)
2. เรื่อง จ้างเหมาบริการปรับปรุงอาคารสำนักงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
3. เรื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊คบุ๊ค ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติและชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน
4. เรื่อง เช่าอาคารที่ทำการสำนักงาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565
5. เรื่อง เช่าอาคารที่ทำการสำนักงาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565
6. เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 
7. เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา
8. เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา
9. เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด 2 อัตรา
10.เรื่อง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะหมายเลขทะเบียน นข.5685 ลำปาง
11.เรื่อง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะหมายเลขทะเบียน กม.4609 ลำปาง
12.เรื่อง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะหมายเลขทะเบียน กม.5236 ลำปาง
13.เรื่อง วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนตุลาคม 2564 ฝ่ายบริหารทั่วไป
14.เรื่อง วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลืนประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ฝ่ายบริหารทั่วไป
15.เรื่อง ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม 2564 ฝ่ายบริหารทั่วไป
16.เรื่อง ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
17.เรื่อง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงยานพาหนะ กพ8569 ลำปาง
18.เรื่อง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง (ห้องสุขา) นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
19.เรื่อง ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป
20.เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
21.เรื่อง วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป
22.เรื่อง วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป
23.เรื่อง วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
24.เรื่อง วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป
25.เรื่อง วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน 2565 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ 1
26.เรื่อง จ้างเหมาบริการซ่อมเเซมเเละบำรุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน นข 5685 ลำปาง
27.เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
28.เรื่อง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ กค9219 ลำปา
29.เรื่อง ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่นประจำเดือนพฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

30.เรื่อง ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป
31.เรื่อง จ้างเหมาบริการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณนิคมสหกรณ์ห้างฉัตร
32.เรื่อง จ้างเหมาบริการซ่อมเเซมเเละบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) ฝ่ายบริหารทั่วไป
33. เรื่อง ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป
34. เรื่องซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน 2565 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
35. เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป
36.เรื่อง ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 

37. เรื่อง ซื้อวัดุสำนักงาน กลุ่มจัดตั้งเเละส่งเสริมสหกรณ์
38. เรื่องซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มส่งเสริมเเละพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
39. เรื่อง จ้างเหมาบริการซ่อมเเซมเเละบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 5236 ลำปาง
40. เรื่อง จ้างเหมาบริการซ่อมเเซมระบบไฟฟ้าภายในบริเวณนิคมสหกรณ์ห้างฉัตร
41. เรื่อง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงยานพาหนะ กค9219 ลำปาง
42. เรื่อง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (คอมพิวเตอร์)
43. เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
44. เรื่อง ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
45. เรื่อง วัสดุสำนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
46. เรื่อง วัสดุสำนักงาน คณะทำงานประชาสัมพันธ์
47. เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์)
48. เรื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1