1. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

3. วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง

4. วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม) จำนวน 9 ชุด

5. วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมฯ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมายจำนวน 10 ชุด

6. วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย) จำนวน 10 ชุด

7. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป

8. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมละบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กค 9219 ลำปาง

9. จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 อัตรา

10. จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 อัตรา

11. จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 6 อัตรา

12. จ้างเหมาบริการซ่อมเเซมเเละบำรุงรักษายานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กม 4609 ลำปาง

13.จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร)

14.ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนตุลาคม 2565

15.จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ(หมายเลขทะเบียน กพ 8569 ลำปาง)

16.จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร

17.ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป

18. ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร

19. จ้างเหมาบริการยานพาหนะ กลุ่มจัดตั้งเเละส่งเสริมสหกรณ์

20. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม 2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป

21. จ้างเหมาบริการซ่อมเเซมเเละบำรุงรักษายานพาหนะ นข5685 ลำปาง

22.วัสดุสำนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป

23.วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2566