unnamed เกี่ยวกับหน่วยงาน
       arrow 40166 960 720  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
        arrow 40166 960 720   โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง
        arrow 40166 960 720   อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
        arrow 40166 960 720  ทำเนียบบุคลากร
              -   สหกรณ์จังหวัดลำปาง
              -   นิคมสหกรณ์จังหวัดลำปาง
              -   กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
              -   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์
              -   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
              -   กลุ่มตรวจการสหกรณ์
              -   ฝ่ายบริหารทั่วไป
              -   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
              -   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
              -   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
              -   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
        arrow 40166 960 720  แผนงาน/โครงการ งบประมาณ
              -   ผลการปฏิบัติงาน
              -   แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
        arrow 40166 960 720   ข่าวกิจกรรมทั้งหมดของสำนักงาน
        arrow 40166 960 720   คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี
        arrow 40166 960 720   ถามตอบหรือแสดงข้อคิดเห็น
              -   คำถามและข้อคิดเห็นทั้งหมด
              -   สร้างข้อคำถามและข้อคิดเห็น

unnamed  ข้อมูลสารสนเทศ
        arrow 40166 960 720  ชื่อรองนายทะเบียนสหกรณ์
        arrow 40166 960 720  ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์
        arrow 40166 960 720  ชื่อผู้สอบบัญชีสหกรณ์
     arrow 40166 960 720  ผู้ชำระบัญชี
        arrow 40166 960 720  สารสนเทศของสหกรณ์
        arrow 40166 960 720  สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร
     arrow 40166 960 720  สารสนเทศกลุ่มอาชีพ
        arrow 40166 960 720  กองพัฒนาสหกรณ์
              -   ประวัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
              -   ขั้นตอนหลักเกณฑ์เงิน กพส.
              -   ผลการอนุมัติเงินกู้
              -   ขั้นตอนการพิจารณาคำขอเงินกู้ กพส.
              -   คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์และหลักเกณฑ์
        arrow 40166 960 720  สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ

unnamed  ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
         arrow 40166 960 720  ประวัติพระบิดาแห่งประเทศไทย
         arrow 40166 960 720  ประวัติการสหกรณ์
         arrow 40166 960 720  ประวัติการสหกรณ์ในประเทศไทย
     arrow 40166 960 720  ประเภทของสหกรณ์
         arrow 40166 960 720  คุณค่าสหกรณ์
         arrow 40166 960 720  อุดมการณ์สหกรณ์/หลักการณ์สหกรณ์/วิธีการสหกรณ์
         arrow 40166 960 720  ร่างระเบียบข้อบังคับสหกรณ์
         arrow 40166 960 720  ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์
         arrow 40166 960 720  ข้อเปรียบเทียบระหว่างสหกรณ์กับองค์กรธุรกิจรูปอื่น
         arrow 40166 960 720  การกำหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

unnamed  กฎหมายสหกรณ์

unnamed ติดต่อเรา
        arrow 40166 960 720  ที่ตั้งสำนักงาน

unnamed   อื่นๆ
      arrow 40166 960 720  ผังเว็บไซต์
      arrow 40166 960 720  ติดต่อ webmaster
      arrow 40166 960 720 การจัดการองค์ความรู้
      arrow 40166 960 720  รายงานการประชุมประจำเดือน
      arrow 40166 960 720  รายงานประจำปี
      arrow 40166 960 720  Webboard
      arrow 40166 960 720 เอกสารเกี่ยวกับการเงิน
      arrow 40166 960 720 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
      arrow 40166 960 720  ข่าวคุยเฟื่องเรื่องสหกรณ์

unnamed   คำถาม FAQs

unnamed   Quick Links
           arrow 40166 960 720  ผู้บริหารระดับสูงกรมส่งเสริมสหกรณ์

           arrow 40166 960 720  ความหมายตรากรมส่งเสริมสหกรณ์

          arrow 40166 960 720  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

          arrow 40166 960 720  การส่งเสริมสหกรณ์ตามพื้นที่

           arrow 40166 960 720  การจัดการองค์ความรู้ (KM)

          arrow 40166 960 720  รายงานการดำเนินงานประจำปี

           arrow 40166 960 720  งบทดลองประจำเดือน

           arrow 40166 960 720  ค้นหาที่อยู่สหกรณ์

           arrow 40166 960 720  คู่มือบริการประชาชน

           arrow 40166 960 720  การส่งเสริมสหกรณ์ตามพื้นที่

           arrow 40166 960 720  การจัดการองค์ความรู้ (KM)

           arrow 40166 960 720  รายงานการดำเนินงานประจำปี

           arrow 40166 960 720  งบทดลองประจำเดือน

           arrow 40166 960 720  ค้นหาที่อยู่สหกรณ์

           arrow 40166 960 720  คู่มือบริการประชาชน

           arrow 40166 960 720   เว็บไซตฺ์และอีเมล์หน่วยงาน

           arrow 40166 960 720   Intraner กรมฯ

           arrow 40166 960 720    ผลการแนะนำส่งเสริม

unnamed   ระบบการส่งเสริมสหกรณ์
           arrow 40166 960 720  ระบบงานบริหารและจัดการโครงการ E-Project

           arrow 40166 960 720  ระบบรายงานแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์

           arrow 40166 960 720  ระบบข้อมูลแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

           arrow 40166 960 720  ระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์

           arrow 40166 960 720  ระบบโปรไฟล์สหกรณ์

           arrow 40166 960 720  ระบบโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร

           arrow 40166 960 720  ระบบโปรไฟล์กลุ่มอาชีพ

           arrow 40166 960 720  ระบบเงินเดือน

           arrow 40166 960 720  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sarabun)

           arrow 40166 960 720  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด

           arrow 40166 960 720  ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

           arrow 40166 960 720  ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักรกลภาคการเกษตร

           arrow 40166 960 720  ระบบข้อมูลอุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้างของสหกรณ์

unnamed   Link ข้อมูลข่าวสาร
           arrow 40166 960 720  กรมส่งเสริมสหกรณ์

           arrow 40166 960 720  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

           arrow 40166 960 720  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

unnamed   การจัดตั้งสหกรณ์และคู่มือ
           arrow 40166 960 720  ขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

           arrow 40166 960 720  การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร

           arrow 40166 960 720  คู่มือการปฏิบัติงาน

unnamed   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
           arrow 40166 960 720  พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

           arrow 40166 960 720  พรบ.สหกรณ์ (ฉบับที่3) พ.ศ.2562

           arrow 40166 960 720  พรบ.จัดที่ดิน เพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511

           arrow 40166 960 720  ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์

           arrow 40166 960 720  กฎกระทรวงภายใต้ พรบ.สหกรณ์

           arrow 40166 960 720  ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของ คทช.

           arrow 40166 960 720  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์

           arrow 40166 960 720  ค้นหาข้อมูลกฎหมายสหกรณ์

           arrow 40166 960 720  คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด

unnamed   ข่าวประชาสัมพันธ์

unnamed   ข่าวประกาศ

unnamed   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

unnamed   ภาพข่าวกิจกรรม

unnamed   สื่อมัลติมีเดีย

unnamed   VTR กรม

unnamed   ศูนย์การเรียนรู้การสหกรณ์

unnamed   ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ