เกี่ยวกับการเงิน

faq header 02

                70b385ab577cbeffa5240c2f97aafd2c

คำถาม  การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง กรณีเดินทางมาเข้าอบรมนับเวลาเดินทางก่อนอบรมและหลังอบรม อย่างไร

คำตอบ การนับเวลาเดินทางเพื่อเข้ารับการอบรม ให้นับตั้งแต่เวลาออกจากบ้านพัก จนกลับถึงบ้านพักและหักด้วยมื้ออาหารระหว่างการฝึกอบรมที่ทางโครงการจัดให้

70b385ab577cbeffa5240c2f97aafd2c

คำถาม  เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเป็นวิทยากรในโครงการทีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจัดจะเบิกค่าวิทยากรได้หรือไม่ อย่างไร

คำตอบ ได้ การฝึกอบรมประเภทเบิกค่าวิทยากรได้ชั่วโมงละ 800 บาท การฝึกอบรมประเภท ข เบิกค่าวิทยากรได้ ชั่วโมงละ 600 บาท

70b385ab577cbeffa5240c2f97aafd2c

คำถาม  การประชุมคณะกรรมการ เวลา 15.00 - 16.30 น. ผู้จัดประชุมขออนุมัติเลี้ยง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มได้หรือไม่เนื่องจากประชุมเพียง 1.30 ชั่วโมง

คำตอบ ได้ เนื่องจากระเบียบไม่ได้กำหนดเกี่ยวกับระยะเวลาในการจัดประชุม

70b385ab577cbeffa5240c2f97aafd2c

คำถาม  จัดโครงการอบรมซึ่งได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการได้สำรองจ่าย และนำหลักฐานมาเบิกได้หรือไม่

คำตอบ โดยปกติให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ ในกรณีที่ต้องทดรองจ่ายเพื่อปฏิบัติราชการให้จ่ายจากเงินทดรองราชการที่ส่วนราชการนั้นมีไว้ใช้จ่ายเพื่อความคล่องตัว

70b385ab577cbeffa5240c2f97aafd2c

คำถาม  เชิญข้าราชการบำนาญมาเป็นวิทยากร จ่ายค่าวิทยากรได้ในอัตราเท่าใด

คำตอบ ข้าราชการบำนาญ ถือว่ามิใช่บุคลากรภาครัฐ หากเชิญมาเป็นวิทยากรให้ถือเป็นบุคคลภายนอก ให้ใช้อัตราค่าสมนาคุณวิทยากรที่มิใช่บุคลากรของรัฐ

70b385ab577cbeffa5240c2f97aafd2c

คำถาม  กรณียืมเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดอบรมใช้ใบสำคัญรับเงินของผู้รับจ้างเป็นหลักฐานการจ่ายได้หรือไม่

คำตอบ ไม่ได้ กรณีจ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงิน จากผู้รับเงินได้ ให้ผู้จ่ายเงินนั้ันทำใบรับรองการจ่ายเงินเพื่อนำมาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อส่วนราชการ

70b385ab577cbeffa5240c2f97aafd2c

คำถาม  การจัดอบรมโครงการประเภทบุคคลภายนอก จะเบิกค่าพาหนะเครื่องบินให้กับวิทยากรได้หรือไม่ หากในโครงการมีการจัดหรือรับผิดชอบค่าพาหนะให้ผู้เข้ารับการอบรมแล้ว

คำตอบ เบิกไม่ได้ การเบิกค่าพาหนะ ให้วิทยากรสามารถเบิกได้ตามระดับของการฝึกอบรมซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าว เป็นการฝึกอบรมประเภทบุคคลภายนอกให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน โดยให้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น เหมาะสมและประหยัด

70b385ab577cbeffa5240c2f97aafd2c

คำถาม  กรณีข้าราชการได้รับอนุมัติให้เข้าอบรมสัมมนาโครงการหนึ่ง ผู้จัดไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยให้ผู้เข้าอบรมเบิกจากต้นสังกัด ถามว่า ค่าเช่าที่่พักจะต้องเบิกในลักษณะเหมาจ่ายหรือใช่ใบเสร็จตามระเบียบฝึกอบรม

คำตอบ ต้องเบิกในลักษณะจ่ายจริง ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบฝึกอบรม โดยต้องมีใบเสร็จค่าที่พักและใบแสดงรายละเอียดการเข้าพัก (Folio) แนบเป็นหลักฐานการจ่ายด้วย

70b385ab577cbeffa5240c2f97aafd2c

คำถาม  การจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอกเบิกค่าวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ ชั่วโมงละ 1,200 บาท ได้หรือไม่

คำตอบ ไม่ได้ กรณีจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐไม่ว่าจะสังกัดส่วนราชการที่จัดฝึกอบรม หรือไม่ก็ตามให้ได้รับค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกิน ชั่วโมงละ 600 บาท

70b385ab577cbeffa5240c2f97aafd2c

คำถาม  เบิกค่ากระเช้าให้ประธานพิธีเปิดได้หรือไม่

คำตอบ ไม่สามารถเบิกได้เนื่องจากไม่ได้เป็นค่าใช้จ่าย

70b385ab577cbeffa5240c2f97aafd2c

คำถาม  ค่าพาหนะวิทยากร เบิกเหมาจ่ายได้หรือไม่

คำตอบ กรณีส่วนราชการไม่ได้จัดพาหนะ แต่จ่ายค่าพาหนะให้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมวิทยากรสามารถเบิกค่าเหมาจ่ายได้ในกรณีเบิกค่าพาหนะส่วนตัว