การจัดการความรู้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

เรื่อง รูปแบบไฟล์
ทบทวนสัญญาณเตือนภัย พฤติการณ์ และข้อสังเกต เพื่อป้องกันก่อนเกิดการทุจริต 1498050878 pdf

การจัดการความรู้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

เรื่อง รูปแบบไฟล์
การดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินนิคมสหกรณ์ 1498050878 pdf
ทบทวนสัญญาณเตือนภัย พฤติการณ์ และข้อบกพร่องที่น่าสงสัยว่าอาจมีการทุจริต 1498050878 pdf

 

การจัดการความรู้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

เรื่อง รูปแบบไฟล์
แนวทางการเขียนโครงการ และการวิเคราะห์เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฎิบัติงาน 1498050878 pdf
การวิเคราะห์การเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ 1498050878 pdf
กระบวนการตรวจการสหกรณ์ภายใต้อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้ตรวจการสหกรณ์ 1498050878 pdf

 

การจัดการความรู้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

เรื่อง รูปแบบไฟล์
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปเพื่อสร้างรายได้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านปางม่วง จำกัด 1498050878 pdf
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
(เพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์)
1498050878 pdf
เทคนิคการตรวจการสหกรณ์ที่ใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดยใช้หลัก PAP-CR "แป๊บ-ซีอาร์"
1498050878 pdf

 

การจัดการความรู้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560

เรื่อง รูปแบบไฟล์
การลดปัญหาข้อบกพร่องในการบริหารงานสหกรณ์โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 1498050878 pdf

 

การจัดการความรู้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559

เรื่อง รูปแบบไฟล์
สัญญาณเตือนภัย พฤติการณ์ และข้อบกพร่องที่น่าสงสัยว่าอาจมีการทุจริต 1498050878 pdf
การประเมินผลการปฎิบัติงานแบบมีส่วนร่วม 1498050878 pdf
การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้สินเชื่อ 1498050878 pdf