1image  ภาพข่าวกิจกรรม                                                                           

icon1

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง

วันที่ 13 กันยายน 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565/2566

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง ได้ร่วมพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2565

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง ร่วมงานเทศกาลสินค้า เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย นครลำปาง ๒๕๖๕ Farm Day Market

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานในการดำเนินโครงการประชุมชี้แจงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน