1image  ภาพข่าวกิจกรรม                                                                           

icon1

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ลำปาง จำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

วันที่​ 23 สิงหาคม​ 2565​ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปางได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์​จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2565​

วันที่ 18 -19 สิงหาคม 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง  พร้อมทีมงาน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ลูกหลานเกษตรกร จังหวัดลำปาง

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ของ สหกรณ์การเกษตรแม่พริก จำกัด

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และผู้ตรวจการสหกรณ์ซึ่งได้รับมอบหมาย ได้เข้าร่วมรับฟังโครงการอบรม

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง นำโดย นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม “สหกรณ์ลำปาง ร่วมใจทำดี