1image  ภาพข่าวกิจกรรม                                                                           

icon1

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนการตรวจราชการ

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น คณะที่ 2.1 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 28 กรกฏาคม 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสหกรณ์และสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปางเข้าร่วมการประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 7 -9 กรกฎาคม 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานในการอบรมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร