1image  ภาพข่าวกิจกรรม                                                                           

icon1

วันที่​ 29 พฤษภาคม​ 2565​ นายจณภพ​ กาญจน​ประดิษฐ์​ สหกรณ์​จังหวัด​ลำปาง​ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการนวัตกรรมการผลิตโคเนื้อคุณภาพ​พ​รีเมี่ยมตลาดระดับบน​

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดการประกวดและตัดสินการประกวดการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายจณภพ กาญจประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานในที่ประชุมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.)

วันที่​ 26 เมษายน​ 2565​ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง​ ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรระดับจังหวัด​

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด

“วันสหกรณ์แห่งชาติ” ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี นับจากพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ได้ทรงส่งเสริมให้ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรก คือ สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้