1image  ภาพข่าวกิจกรรม                                                                           

icon1

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องด้วยในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดลำปางร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องด้วยในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดลำปางร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องภายในจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง นำโดยนายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด คณะ พระอาจารย์ ครูและสามเณร ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครบรอบ 10 ปี วันก่อตั้งโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา

วันที่ 28 มกราคม 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ และสินค้าเกษตรแปรรูป เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร