1image  ภาพข่าวกิจกรรม                                                                           

icon1

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2565 ของสหกรณ์การเกษตรเกาะคา จำกัด

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอเถิน

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมซักซ้อมชี้แจงโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดพืชหลังนา ปี 2565/66 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 29 กันยายน 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ และนิคมสหกรณ์ห้างฉัตร เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์ สหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ