ข่าวประชาสัมพันธ์

 

- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565  newpost.gif 

สรุปย่อการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน เพื่อขอการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP/Organic ฉบับทบทวน ปี 2563  newpost.gif

แนวทางการดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 / 2566  newpost.gif 

- กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ดันมาตรการรักษาระดับการจ้างงานธุรกิจ SMEs ตามโครงการส่งเสริม
และรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ช่วยเงินอุดหนุนนายจ้าง 3,000บาท/คน นาน 3 เดือน
ลงทะเบียน ร่วมโครงการ

แบบสำรวจความสนใจเข้าร่วมโครงการ"ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 2565" 

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์”  

- แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)  

- คู่มือสำหรับผู้สมัครเข้ารับการสรรหา/คัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ
และผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  

 

 

banner34

 

 

Infographic

 

   - ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์

   - การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

   - กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

   - การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

   - แผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์การเกษตรเมืองลำพูน

   - กองทุนพัฒนาสหกรณ์

   - การยกระดับการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรด้านการยาง

   - ขั้นตอนการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

   - แผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่-ลำพูน จำกัด

   - แผนพัฒนาธุรกิจกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางลุ่มน้ำลี้

   - แผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรป่าซาง จำกัด

   - เป็นหนี้จนโดนฟ้องศาลควรทำอย่างไร

   - แผนการรวบรวมและกระจายลำไยและมะม่วง ปีการผลิต 2564/65 (ในฤดู)  

   - การส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร"ลำไย"ภายใต้นโยบาย "ตลาดนำการผลิต" 

   แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน