• 11
  • 12
  • 13
  • 14

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แบบสำรวจข้อมูลสินค้าที่ประสงค์จะจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์  newpost

 

- รายงานประจำปี 2562 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน  newpost

 

โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (พลิกชีวิตคนเมืองสู่อาชีพเกษตรกรรมในบ้านเกิด) newpost


- อุปกรณ์การตลาดแยกตามรายสหกรณ์  newpost

แบบรายงานผลการใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาด  newpost


- แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Action Plan) / แผนงานบุคลากรภาครัฐ  

 

แนวทางการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเงินกับ กอช. ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์   

กองทุนการออมแห่งชาติ

-  แผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   (http://office.cpd.go.th/planning)
   


วีดีทัศน์ "การสร้างการรับรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่"  

 

 
 

 

banner34

 

 
vdo   วิดีทัศน์