• 11
  • 12
  • 13
  • 14

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564  newpost

 

- โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 newpost

 

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 newpost

 

- ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563  newpost

 

- รายงานผลการดำเนินตามแผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน(ส่วนภูมิภาค)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 newpost

 

รายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563newpost

 

-  ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จังหวัดลำพูน)  newpost

        -  แบบรายงานผลการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

        -  บบรายงานผลการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน" ตรงกับวันที่ 7 มิถุนายน เป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสร้างเสริมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน  

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์  

 

 - รายชื่อสหกรณ์ ผู้จำหน่ายข้าวสาร และสินค้าเพื่อบริโภค ทั่วประเทศ  

 

สินค้าสหกรณ์ สินค้าคุณภาพสู่ชุมชน  

 

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ขอเชิญสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Mobile Application “Coopcare” ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 

 

- ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 

 

- สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563  

 

แบบสำรวจข้อมูลสินค้าที่ประสงค์จะจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์  

 

- รายงานประจำปี 2562 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน  

 

โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (พลิกชีวิตคนเมืองสู่อาชีพเกษตรกรรมในบ้านเกิด) 


- อุปกรณ์การตลาดแยกตามรายสหกรณ์  

แบบรายงานผลการใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาด  


- แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Action Plan) / แผนงานบุคลากรภาครัฐ  

 

แนวทางการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเงินกับ กอช. ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์   

กองทุนการออมแห่งชาติ

-  แผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   (http://office.cpd.go.th/planning)
   


วีดีทัศน์ "การสร้างการรับรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่"  

 

 
 

 

banner34

 

 
vdo   วิดีทัศน์