ข่าวประชาสัมพันธ์

 

- ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  newpost.gif

- ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

- ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- แผนผังขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรส่วนภูมิภาค

หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โครงการส่งเสริม สนับสนุน การปลูกกัญชา 1 ล้านต้น   

- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565   

สรุปย่อการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน เพื่อขอการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP/Organic ฉบับทบทวน ปี 2563  

แนวทางการดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 / 2566 

- กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ดันมาตรการรักษาระดับการจ้างงานธุรกิจ SMEs ตามโครงการส่งเสริม
และรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ช่วยเงินอุดหนุนนายจ้าง 3,000บาท/คน นาน 3 เดือน
ลงทะเบียน ร่วมโครงการ

แบบสำรวจความสนใจเข้าร่วมโครงการ"ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 2565" 

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์”  

- แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)  

- คู่มือสำหรับผู้สมัครเข้ารับการสรรหา/คัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ
และผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  

 

 

 Saface12อินโฟกราฟฟิก  Infographic

 • LINE_ALBUM_infographic__.jpg
 • LINE_ALBUM_infographic__0_.jpg
 • LINE_ALBUM_infographic__1_.jpg
 • LINE_ALBUM_infographic__2_.jpg
 • LINE_ALBUM_infographic__4_.jpg
 • LINE_ALBUM_infographic__5_.jpg
 • LINE_ALBUM_infographic__6_.jpg
 • LINE_ALBUM_infographic__7_.jpg
 • LINE_ALBUM_infographic__8_.jpg
 • LINE_ALBUM_infographic__9_.jpg
 • LINE_ALBUM_infographic__10_.jpg

ux  รายงานผลการขับเคลื่อนงาน/โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

     13  14  15  16

 

     17  18  19  12

 

 

 banner34

 

youtube1

   

   60204     50957    

    25501      50963     50961
 

    50955     50965    50968


    50966     50964     50956

    50971    50967     50969

    S 2613391    S 2613383      S 2613388

 
    S 2613387    S 2613385    S 2613386