ข่าวประชาสัมพันธ์

 

HOPE001 ขอความปายประชาสมพนธ1

 

people download1 ban bumnech ยนบำนาจดวยตนเอง1 123

bullet green star animated ประกาศจังหวัดเลย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (17 พฤศจิกายน 2564) ani217 

bullet green star animated แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน 

bullet green star animated คู่มือการใช้งานโปรแกรมจัดทำพิกัดแผนที่ ขุดสระกักเก็บน้ำ/ขุดบ่อบาดาล 

bullet green star animated เปิดรับสมัครทุนการศึกษาให้บุตร - หลานของสมาชิกสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

bullet green star animated โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร 

bullet green star animated  กรมส่งเสริมสหกรณ์รับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

bullet green star animated  การรับสมัครและประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ปี2564 

 

 

new2561

vdo title

หนาปก Copy Copy

Video demoVTR ผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 new blink

Video demoโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตร  new blink
Video demoผลิตยางเครปบางเลี้ยงแพะในสวนยาง กลุ่มเกษตรกร กยท.ทำสวนยางบ้านสูบ 
Video demoผลิตภัณฑ์ต่อยอดยางพารา สหกรณ์ กยท.เอราวัณพัฒนา จำกัด 
Video demoยาเส้นคุณภาพ สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จำกัด 
Video demoการรวบรวมผลไม้ตามฤดูกาล สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย จำกัด 
Video demoการรวบรวมและการแปรรูปมันสำปะหลัง สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จำกัด 
Video demoยางพารากับการลดต้นทุน กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ตำบลโคกใหญ่
Video demoมะพร้าวแก้วแก่งคุดคู้ สหกรณ์ผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วแก่งคุดคู้บ้านน้อย จำกัด
Video demoโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา (กบส.)              

Video demoการพัฒนาคุณภาพ น้ำนมดิบ ลดต้นทุนการผลิต               

Video demo โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา ระยะที่ 2 

Video demoเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้จริงจากสหกรณ์                 

Video demoโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ  

 

giphy123รายงานสรุปผลการประชาสัมพันธ์ 2564 giphy123

          หนาปก 1   

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12