moac policy5

Cocktail.gif  ผลการสงเสรมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ_ตามภารกจกรม.gif  1259

Party  1260.gif    งานสงเสรมและพฒนา

 

 

 banner7 infographic02

HOPE001.jpg สอสาระนาร.gif

                                                                                                                                       ดทงหมด 2 Click 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

bullet green star animatedประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ พร้อมรื้อถอน จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 3) (8 พฤศจิกายน 2565) new blink

bullet green star animated ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ พร้อมรื้อถอน จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (27 ตุลาคม 2565) 

bullet green star animatedประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ พร้อมรื้อถอน จำนวน 1 รายการ (6 ตุลาคม 2565) 

bullet green star animated ประชาสัมพันธ์ โครงการ "สหกรณ์ไทย ร่วมใจทำดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565"

bullet green star animated  ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (24 ธันวาคม 2564) 

bullet green star animated  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (16 ธันวาคม 2564) 

bullet green star animated  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (7 ธันวาคม 2564) 

bullet green star animated ประกาศจังหวัดเลย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (17 พฤศจิกายน 2564) 

bullet green star animated แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน 

bullet green star animated คู่มือการใช้งานโปรแกรมจัดทำพิกัดแผนที่ ขุดสระกักเก็บน้ำ/ขุดบ่อบาดาล 

bullet green star animated เปิดรับสมัครทุนการศึกษาให้บุตร - หลานของสมาชิกสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

bullet green star animated โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร 

bullet green star animated  กรมส่งเสริมสหกรณ์รับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

bullet green star animated  การรับสมัครและประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ปี2564 

 

 

new2561

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12