ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

new2561

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย มอบหมายให้นายอภิไท มังธานี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลาง ชั้น 4 โดยมีนายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจัดทำแผนการดำเนินงานการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด และที่ประชุมได้แจ้งเพื่อทราบ “โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563” เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรทุกคนในประเทศตามที่อยู่จริงและที่อยู่อาศัยของประชากร ณ วันสำมะโน โดยจัดทำทุก 10 ปี

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad