new2561

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายอภิไท มังธานี ในฐานะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสหกรณ์จังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการ ครั้งที่1/2563 ณ ห้องประชุมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยที่ประชุมได้คัดเลือกประธานอนุกรรมการโดยว่าที่ร้อยตรีอาวุธ โกษาจันทร์ ได้รับเลือกเป็นประธานอนุฯ และที่ประชุมได้มอบเงินชำระหนี้แทนสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จำกัด จำนวน 5 ราย และคณะอนุกรรมการจะได้ออกพื้นที่ เตรียมจัดการหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรสมาชิกต่อไป

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12