ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

new2561

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย มอบหมายให้นายอภิไท มังธานี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ (Application Zoom) ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคาร 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม อีก 10 คน เพื่อให้ครบองค์ประกอบ และให้แต่งตั้ง ดร.จุไรรัตน์ อาจแก้ว เป็นผู้อำนวยการศูนย์ AIC ประจำจังหวัดเลย เพื่อขับเคลื่อนภาพรวม AIC ของจังหวัดเลย ให้เป็นรูปธรรมเพื่อผลักดันให้เกิดผลการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยให้สถาบันการศึกษาระดับจังหวัด (มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย) ร่วมขับเคลื่อนกับส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อเกตรกร ในการสร้างความยั่งยืนด้วยการเกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งจะเป็นตัวอย่างในการพัฒนาสถาบันเกษตรกรอื่นในอนาคต

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad