วันที่ 5 มกราคม 2565 นายวงศ์ชัย ไชยโย สหกรณ์จังหวัดเลย พร้อมบุคคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย รับมอบกระชังยางพารา จากการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย จากโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน ในปีงบประมาณ 2564 สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนา จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูป ภายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 สินค้าผลิตภัณฑ์เกษตร โดยการนำน้ำยางจากสมาชิกสหกรณ์มาพัฒนา และสร้างนวัตกรรมเป็นกระชังบกยางพารา เพื่อใช้ในการประมง โดยมีการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย ร่วมบูรณาการต่อยอดเกิดผลิตภัณฑ์จนสามารถ ใช้งานได้จริง โดยการนำของ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย นายพิษณุ หริกจันทร์ ได้มอบ กระชังบก เพื่อประกอบกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ และตัวอย่าง

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12