วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายวงศ์ชัย ไชยโย สหกรณ์จังหวัดเลย มอบให้ นางสาวนุสรา พรมมีเดช นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วย นางกมลชนก แก้วกุ่มนักวิชาการมาตรฐานสินค้า เข้าเตรียมความพร้อมและเก็บข้อมูลความต้องการของสหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนา จำกัด เพื่อนำมาประกอบการจัดทำ Catalog สินค้า และติดตาม ทบทวนแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร (OPP) ประสานงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตรเพื่อเตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนระบบการจัดการผลผลิตการตลาดระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2565 นี้

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12