วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.45 น. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวงศ์ชัย ไชยโย สหกรณ์จังหวัดเลย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยลงพื้นที่บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อตรวจเยี่ยมสถานที่การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้พื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ซึ่งมีรูปแบบตรีมงาน "Harmony of Life วิถีชีวิต สายน้ำ และพืชพรรณ" บนพื้นที่จำนวน 1,030 ไร่ จะมีระยะเวลาในการจัดงานตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ถึง 14 มีนาคม 2570 รวมเวลา 134 วัน เมื่อแล้วเสร็จจากการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 จังหวัดอุดรธานีมีแผนจะอนุรักษ์พื้นที่ดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ต่อเนื่องเป็นศูนย์จัดนิทรรศการ ประเพณี วัฒนาธรรม และศูนย์กลางกีฬานานาชาติของกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขงและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในอนาคตต่อไป

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12