วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565   นายวงศ์ชัย ไชยโย สหกรณ์จังหวัดเลย มอบหมายให้ นายจิตณรงค์ ลอยลม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  พร้อมคณะและนายอุณรุท พลายศรีโพธิ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส เข้าติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของสหกรณ์การเกษตรผาขาว จำกัด  อ.ผาขาว จ.เลย โดยสหกรณ์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)และโครงการปกติ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนในการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย จำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งสหกรณ์ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้ ทำให้สมาชิกมีเงินหมุนเวียนทำการเกษตรสามารถลดต้นทุนและสร้างรายได้ให้สมาชิกสหกรณ์ต่อไป

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12