วันที่ 11 พฤศจิกายน  2565 เวลา 09.30 น. นายวงศ์ชัย ไชยโย สหกรณ์จังหวัดเลย มอบหมายให้นางสาวนภัสกร วรรณชัย ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการและนางสาวชนิดาภา สอนสุภาพ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยม แนะนำ ส่งเสริม การดำเนินธุรกิจ การเพิ่มสมาชิก และแนะนำการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบันของกลุ่มเกษตรกรทำนาแก่งศรีภูมิ ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำนาแก่งศรีภูมิ  อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12