วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวงศ์ชัย ไชยโย สหกรณ์จังหวัดเลย มอบให้นางพิชญ์สิณี สว่างโรจน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางพัชรีกร วงค์โคกสูง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมดอกฝ้าย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย โดยมีนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12