วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ตำรวจ ทหาร ร่วมในพิธีการนี้ นายวงศ์ชัย ไชยโย สหกรณ์จังหวัดเลย มอบหมายให้นางพัชรีกร วงค์โคกสูง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12