วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวงศ์ชัย ไชยโย สหกรณ์จังหวัดเลย มอบให้นางพิชญ์สิณี สว่างโรจน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานระบบกรมส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperatives Promotion System : CPS) ควบคู่กับการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบบันทึกการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมดอกฝ้าย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12