วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่และกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้หน่วยงานภายในสำนักงานมีระบบบริหารและการจัดการที่ดีโดยใช้กิจกรรม 5 ส. มาปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อสร้างบรรยากาศ และมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้ดีขึ้น ตลอดจนอาคารสำนักงาน สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความประทับใจ แก่ผู้มาติดต่อสถานที่ราชการ หรือมาใช้บริการสถานที่เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีข้าราชการการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12