วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวงศ์ชัย ไชยโย สหกรณ์จังหวัดเลย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ร่วมอบรมการใช้ระบบบันทึกการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (Cooperative Promotion System : CPS) โดยประชุมผ่านระบบ Application Zoom เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ สามารถใช้ระบบงานดังกล่าวได้ ณ ห้องประชุมดอกฝ้าย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12