สหกรณ์จังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ครั้งที่ 6/2565
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:30 น. นายวงศ์ชัย ไชยโย สหกรณ์จังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย เพื่อรับทราบข้อราชการ ได้แก่ จัดสรรงบประมาณการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดและคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ การเสวนาและลงพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบพัฒนาจังหวัด) การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ผลการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น การสำรวจสถานการณ์การระบาดของแมลงหวี่ขาวในต้นคริสต์มาส การพิจารณาการเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และข้อราชการอื่นๆ ที่เชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12