วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการสหกรณ์จังหวัดเลย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย นายวงศ์ชัย ไชยโย สหกรณ์จังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการ จังหวัดฯ ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Mebex ซึ่งถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงจากห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุม

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12