งบทดลองทางการเงิน

 

ปีงบประมาณ 2563            ปีงบประมาณ 2564        ปีงบประมาณ 2565          ปีงบประมาณ 2566

เดือน กันยายน 2563               เดือน กันยายน 2564          เดือน กันยายน 2565            เดือน กันยายน 2566

เดือน สิงหาคม 2563               เดือน สิงหาคม 2564          เดือน สิงหาคม 2565            เดือน สิงหาคม 2566

เดือน กรกฎาคม 2563             เดือน กรกฎาคม 2564        เดือน กรกฎาคม 2565           เดือน กรกฎาคม 2566

เดือน มิถุนายน 2563               เดือน มิถุนายน 2564          เดือน มิถุนายน 2565            เดือน มิถุนายน 2566

เดือน พฤษภาคม 2563            เดือน พฤษภาคม 2564       เดือน พฤษภาคม 2565         เดือน พฤษภาคม 2566

เดือน เมษายน 2563                เดือน เมษายน 2564          เดือน เมษายน 2565            เดือน เมษายน 2566

เดือน มีนาคม 2563                 เดือน มีนาคม 2564            เดือน มีนาคม 2565              เดือน มีนาคม 2566

เดือน กุมภาพันธ์ 2563            เดือน กุมภาพันธ์ 2564        เดือน กุมภาพันธ์ 2565         เดือน กุมภาพันธ์ 2566

เดือน มกราคม 2563               เดือน มกราคม 2564           เดือน มกราคม 2565            เดือน มกราคม 2566

เดือน ธันวาคม 2562               เดือน ธันวาคม 2563           เดือน ธันวาคม 2564            เดือน ธันวาคม 2565

เดือน พฤษจิกายน 2562         เดือน พฤศจิกายน 2563       เดือน พฤศจิกายน 2564       เดือน พฤศจิกายน 2565

เดือน ตุลาคม 2562                เดือน ตุลาคม 2563             เดือน ตุลาคม 2564             เดือน ตุลาคม 2565

                                                                                                               

                         รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2563

                    รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2564 

                             รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2565 

 

 

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12