งบทดลองทางการเงิน

 

 ปีงบประมาณ 2562            ปีงบประมาณ 2563               ปีงบประมาณ 2564         ปีงบประมาณ 2565

เดิอน  กันยายน 2562              เดือน กันยายน 2563                  เดือน กันยายน 2564          เดือน กันยายน 2565

เดือน  สิงหาคม  2562             เดือน สิงหาคม 2563                  เดือน สิงหาคม 2564          เดือน สิงหาคม 2565

เดือน กรกฎาคม 2562              เดือน กรกฎาคม 2563                 เดือน กรกฎาคม 2564        เดือน กรกฎาคม 2565

เดือน มิถุนายน 2562                เดือน มิถุนายน 2563                  เดือน มิถุนายน 2564          เดือน มิถุนายน 2565

เดือน พฤษภาคม  2562           เดือน พฤษภาคม 2563                เดือน พฤษภาคม 2564       เดือน พฤษภาคม 2565

เดือน เมษายน 2562                เดือน เมษายน 2563                   เดือน เมษายน 2564          เดือน เมษายน 2565

เดือน มีนาคม 2562                 เดือน มีนาคม 2563                     เดือน มีนาคม 2564             เดือน มีนาคม 2565

เดือน กุมภาพันธ์ 2562            เดือน กุมภาพันธ์ 2563                 เดือน กุมภาพันธ์ 2564        เดือน กุมภาพันธ์ 2565

เดือน มกราคม 2562               เดือน มกราคม 2563                    เดือน มกราคม 2564           เดือน มกราคม 2565

เดือน ธันวาคม 2561               เดือน ธันวาคม 2562                    เดือน ธันวาคม 2563           เดือน ธันวาคม 2564

เดือน พฤศจิกายน 2561          เดือน พฤษจิกายน 2562              เดือน พฤศจิกายน 2563       เดือน พฤศจิกายน 2564

เดือน ตุลาคม 2561                เดือน ตุลาคม 2562                     เดือน ตุลาคม 2563              เดือน ตุลาคม 2564

                                                                                                               

                         รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2563

                    รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2564 

 

 

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12