แผนปฏิบัติงาน Action Plan

Action Plan

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

 

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก แผนงานพื้นฐาน (Function)

.แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

แผนงานรอง บุคลากรภาครัฐ ส่งเสริม

รายการ บุคลากรภาครัฐส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์                                                                                                                                                              กิจกรรมรอง : บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

.แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

แผนงานรอง ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง

กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง

     กิจกรรมรอง  : พัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง                                                                                                                                          กิจกรรมรอง :  รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง                                                                                                                                                กิจกรรมรอง :  รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    

     กิจกรรมรอง : ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ cps                                                                                                                                                                      : ฝบท.     กสส.๑   กสส.๒  กสส.๓  กสส.๔    กสส.๕      cps(รวม)

                    : ส่งเสริมจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                    : เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก

    : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐานและสู่ดีเด่น

                     : กำกับ ดูแลตรวจการสหกรณ์โดยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

                     : ป้องกันแก้ไขปัญหาสหกรณ์

                     : วันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายน

     กิจกรรมรอง : กำกับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์   

    กิจกรรมรอง : พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

                        โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาการผลิตการตลาดสินค้าเกษตรมันสำปะหลัง                                                                                                                                          :  โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มู่งสู่ความยั่งยืน                                                                                                                           :  โครงการพัฒนาการดำเนินธุรกิจและสินค้าของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมภายใต้การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ                                                                                                        และการตลาดภายในห่วงโซ่การผลิตนมทั้งระบบ                                                                                                                                                                             :  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผักปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี ๒๕๖๐                                                                                                กิจกรรมรอง :คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร                                                                                                                                                                          กิจกรรมรอง : พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                                                                                                                                                                    :โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร                                                                                                                          กิจกรรมรอง : พัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตร                                                                                                                                                                            :โครงการพัฒนาสกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก                                                                                                                                    :โครงการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์บริการ                                                                                                                                        กิจกรรมรอง :เสริมสร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                                                                                                                                    กิจกรรมอง : โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มในสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2559/2560                                                                                       

แผนงาน ยุทธศาสตร์ (Agenda)

.แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

กิจกรรมหลัก   การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     กิจกรรมรอง :ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                     :ส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                     :โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมารี

                     :โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                     :โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี                                                        กิจกรรมรอง : การประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

     กิจกรรมรอง :เกษตรทฤษฎีใหม่

กิจกรรมหลัก สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่

    กิจกรรมรอง :สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตร                                                                                                                                                                              : โครงการที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์                                                                                                    : โครงการที่ ๒ ยกระดับธุรกิจการรวมซื้อ-รวมขายของกลุ่มเกษตรกร                                                                                                                                                : โครงการที่ ๓ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๐ ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์                                                                                             กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

     กิจกรรมรอง :พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์(ฉบับที่๑)

     กิจกรรมรอง :พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์

     กิจกรรมรอง :การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

     กิจกรรมรอง :พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ

     กิจกรรมรอง :โครงการขับเคลื่อนการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                                                                                                                                        กิจกรรมรอง :โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12