sun ผลสำเร็จของการสร้างเครือข่ายงานสหกรณ์ในระดับพื้นที่ sun

 

เครอขายสหกรณ.gif       นอกภาคการเกษตร     

 

 bullet green star animated ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนเบาะแสการกระทำผิด giphy123

 gif

 

 

flower2ข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยflower2

 

 สารสนเทศสหกรณ              สารสนเทศ 

  Sale               scan_me.gif

 

  


 

ขอมล 2 65ddf7ec3ccd0c4c9f31be340610022a

 

หลกและวธปฏบตในการชำระบญชสหกรณ    คณสมบต กยม กองทนพฒนาสหกรณ 1   โปสเตอร ดาราศาสตร ระบบสรยะ เสน สมวง    50690214 2105069202865623 5311758961756602368 n

                                                                                                                                                                                         ดทงหมด 2 Click 1

 


 

แผน 2

 

29d3ae03293f54659c15f9aa4d87c26cคลิกที่รูป     หรือ      เพื่อดูรายชื่อสหกรณ์ที่ตอบแบบสอบถามแล้ว

ประธาน/รองประธานสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์
แบบ A-1 แบบ A-2 แบบ B-1 แบบ B-2

 

 

 

 

123 2

 sun ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ความสัมพันธ์ของสมาชิกสมทบ  Click 1

 sun  ประกาศ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562  Click 1

 

 

123 3

 sun ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดรายการในข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนของสมาชิก Click 1

 sun ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ การตรวจสอบกิจการ 2563 Click 1

 sun ระเบียบ นทส.ข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบ Click 1 

 

123 4

 sun กฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน Click 1

 

123 5

sun แบบพิมพ์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2565 Click 1

sun คู่มือเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 2565   Click 1

 

 

 

 

 

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12