สารสหกรณ์จังหวัด

บทสรุปผู้บริหาร

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

-       - วิสัยทัศน์  พันธกิจ และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

-        ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

- โครงสร้างองค์กร

- ฝ่ายบริหารทั่วไป

- กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

- กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

- กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์

- กลุ่มตรวจการสหกรณ์

- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

-        แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

-         - สรุปข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 - Form Coop and Agri Group ปี60

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป

-  ผลการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่าย

-          ผลการปฏิบัติงาน ตามระบบ cps

- ผลการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ cps ปี60-1

- ผลการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ cps ปี60-2

- ผลการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ cps ปี60-3

- ผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอ1

- ผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอ2

-          ผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงาน

   - ผลการดำเนินงานโครงการเด่น1

   - ผลการดำเนินงานโครงการเด่น2

    -ผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวง1

   - ผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวง1-1

   - ผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวง2

  - ผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวง3

ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน

-         - งบแสดงฐานะการเงิน

-         - งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

-         หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส่วนที่ 4 กิจกรรมเด่นในรอบปี

 - กิจกรรมเด่น1

 - กิจกรรมเด่น 2

 - กิจกรรมเด่น 3

 - กิจกรรมเด่น 4

สรุปและข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12