แผนปฏิบัติงาน Action Plan

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

                    .............................................................................................................................................................................

๑.แผนงานบูรณาการ : พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

                    กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร

                      กิจกรรมรอง :  การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

                                          (เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ)

                                     โครงการ : พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

                     กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์

                       กิจกรรมรอง  : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

                                           โครงการ : ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

                     กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

                        กิจกรรมรอง : ๑.แผนความเข้มแข็ง : พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการองค์กรและธรรมาภิบาลในการบริหาร

                                            ๒.แผนพัฒนาธุรกิจ : พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

                     กิจกรรมหลัก : สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

                        กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

                                          โครงการ : พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ       

                    กิจกรรมหลัก : สนับสนุนกิจกรรมกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

                        กิจกรรมรอง :  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   

                                          โครงการ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร     

                   กิจกรรมหลัก : พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง(Smart Farmer)

                        กิจกรรมรอง : การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

                                          โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)

                กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                       กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                                          โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน(ทฤษฎีใหม่)

๒.แผนงานบุคลากรภาครัฐ(ด้านการแก้ไขปัญหาความจนลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน)

                  ผลผลิต         :  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

                  กิจกรรมหลัก  :  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

                  กิจกรรมหลัก  :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                  กิจกรรมรอง   :  พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป

                                        โครงการ : ๗ มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒

                                         

๓.แผนงาน พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน

                 ผลผลิต        :  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน

                 กิจกรรมหลัก :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                  กิจกรรมรอง  :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                                     : (พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)                           

                 กิจกรรมรอง  :  รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

                 กิจกรรมรอง  :  รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

                  กิจกรรมรอง  :  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                                       1)สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด(ค่าใช้จ่ายจัดอบรม)

                                           - ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ค้างชำระเงินทุนอื่นของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร     ( เป้าหมาย  )

                 กิจกรรมหลัก :  พัฒนาบุคลากรกลุ่มเกษตรกร

                 กิจกรรมรอง : โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี ๒๕๖๒

 

๔.แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

                โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                                    กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์แก่กลุ่มชาวบ้าน

                                                            - โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย

                                                            - โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย

                                    กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                                    กิจกรรมที่ 3 : ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

                                    กิจกรรมที่ 4 : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

                  กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

                  กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                  โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12