ทำเนียบบุคลากร

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

 

 

                                                 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

 ผอ.กบส.1     

       ชื่อ-สกุล : นายจิตณรงค์  ลอยลม

       ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

       การศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 

                         ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

       โทรศัพท์ : 08 2106 2488

        E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

waratun

     

      ชื่อ-สกุล   : นางสาววรธัน  สถิตย์

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

      การศึกษา : ปริญญาตรี บช.บ. (สาขาการบัญชี)

                      ปริญญาโท บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

woon Copy

     

     ชื่อ-สกุล   :  นางสาววิไลพร พานกระดึง

      ตำแหน่ง   :  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

      การศึกษา :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274

      E-mail :   -

 

 

 

S 41009245

 

 

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวรัชนี  แก้วอาสา

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการจัดการทั่วไป)

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274

      E-mail :  -

 
 
 

aumpor

 

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวเอื้อมพร  มาระวัง

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการบัญชี)

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274

      E-mail : -

 

   

 

 

     

      

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12