ทำเนียบบุคลากร

fr 43กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

 

apithai

               

                  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

      ชื่อ-สกุล   : นายอภิไท  มังธานี

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

      การศึกษา : ปริญญาโท (เศรษศาสตร์มหาบัณฑิต)

      โทรศัพท์   : 08 1347 9400 

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

sarawued2561

 

 

      ชื่อ-สกุล   : นายสราวุธ  ศรีวงษา

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

      การศึกษา : ปริญญาตรี บช.บ. (สาขาการเงินและการธนาคาร)

      โทรศัพท์   : 08 9898 6175

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

 

 waratun2561

      ชื่อ-สกุล   : นางสาววรธัน  สถิตย์

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

      การศึกษา : ปริญญาตรี บช.บ. (สาขาการบัญชี)

                      ปริญญาโท บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)

      โทรศัพท์   : 06 3719 2424 

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

rcn

 

 

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวรัชนี  แก้วอาสา

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการจัดการทั่วไป)

      โทรศัพท์   : 08 0006 6226

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

nt

 

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวเอื้อมพร  มาระวัง

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการบัญชี)

      โทรศัพท์   : 09 9579 9165

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   

 

 

     

      

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad