ทำเนียบบุคลากร

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

 

narongrit

               

     ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

      ชื่อ-สกุล   : นายณรงค์ฤทธิ์  แผงบุดดา

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

      การศึกษา : ปริญญาตรี (เศรษศาสตร์สหกรณ์)

      โทรศัพท์   :  08 1955 6212

                                               E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

sorawut

 

 

      ชื่อ-สกุล   : นายสราวุธ  ศรีวงษา

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

      การศึกษา : ปริญญาตรี บช.บ. (สาขาการเงินและการธนาคาร)

      โทรศัพท์   : 08 9898 6175

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

 

 waratun

      ชื่อ-สกุล   : นางสาววรธัน  สถิตย์

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

      การศึกษา : ปริญญาตรี บช.บ. (สาขาการบัญชี)

                      ปริญญาโท บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)

      โทรศัพท์   : 06 3719 2424 

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

ratchanee

 

 

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวรัชนี  แก้วอาสา

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการจัดการทั่วไป)

      โทรศัพท์   : 08 0006 6226

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

aumpor

 

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวเอื้อมพร  มาระวัง

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการบัญชี)

      โทรศัพท์   : 09 9579 9165

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   

 

 

     

      

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12