ทำเนียบบุคลากร

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

sutan

     

     ผู้อำนวยกาารกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

      ชื่อ-สกุล   :  นายสุทัน หล้าแก้ว

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

      การศึกษา : ปริญญาโท (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต)

      โทรศัพท์   : 08 2106 5758

      E-mail :    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       

 

suratchana

 

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวสุรัชนา มงคลกุลรัตน

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

      การศึกษา :  ปริญญาตรี ศ.บ. (สาขาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต)

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274

      E-mail :  -

 

    

 

pakarin1

 

      ชื่อ-สกุล   :  นางสาวภัครินทร์ คำผิว

      ตำแหน่ง   :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

      การศึกษา :  ปริญาตรี บธ.บ (สาขาบัญชี)    

      โทรศัพท์   :  0 4281 1274

      E-mail :       -

 

 

 

nongk

   

    ชื่อ-สกุล   : นางสาวนงค์คราญ  ศรีจันทร์

     ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

    การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ (สาขาการตลาด) 

     โทรศัพท์   : 0 4281 1274

    E-mail : -

 

 

 

 

piyan

 

      ชื่อ-สกุล   : นางปิยะนุช  จันทนา

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์

      การศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

 

 

montida

 

     ชื่อ-สกุล   : นางสาวมลธิดา  วงศ์โสภา

     ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

     การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ.(สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

     โทรศัพท์   : 0 4281 1274

     E-mail :  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12