ทำเนียบบุคลากร

welcome2 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

317354

     

     ผู้อำนวยกาารกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

      ชื่อ-สกุล   :  นายสุทัน หล้าแก้ว

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

      การศึกษา : ปริญญาโท (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต)

      โทรศัพท์   : 08 3798 6909

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

aumpai

 

      ชื่อ-สกุล   : นางอำไพ สิงห์สถิตย์

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการบัญชี)

                       ปริญญาโท บธ.บ. (สาขาการจัดการทั่วไป)

      โทรศัพท์   : 08 1975 0159

      E-mail : amphaiThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

 

phatchareekorn2561

 

 

      ชื่อ-สกุล   : นางพัชรีกร  วงค์โคกสูง

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการเงิน)

      โทรศัพท์   : 08 1708 8953

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

 

piyanoot

 

     

      ชื่อ-สกุล   : นางปิยะนุช  จันทนา

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์

      การศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต

      โทรศัพท์   : 08 5274 5884

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

 

monthida

 

     ชื่อ-สกุล   : นางสาวมลธิดา  วงศ์โสภา

     ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

     การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ.(สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

     โทรศัพท์   : 08 0187 6480

     E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad

SFbBox by enter-logic-seo.gr