ทำเนียบบุคลากร

fr 43กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

 

vty

    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

      ชื่อ-สกุล   : นายวิทยา วัฒนวิเชียร

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

      การศึกษา : ปริญญาตรี 

                       ริญญาโท 

      โทรศัพท์   : 08 1279 7978

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

nichapa2562

 

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวณิชาภา  สอนสุรัตน์

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการบัญชี)

                      ปริญญาโท บธ.ม. (สาขาการจัดการทั่วไป)

      โทรศัพท์   : 08 6218 8587

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

nus

  

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวนุสรา  พรมมีเดช

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

      การศึกษา : ปริญญาตรี บช.บ. (สาขาบัญชีบัณฑิต)

      โทรศัพท์   : 08 9441 1260

      E-mail : nusara20This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

kamon

 

      ชื่อ-สกุล   : นางกมลชนก  แก้วกุ่ม

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการมาตรฐานสินค้า

      การศึกษา : ปริญญาตรี ศศ.บ. (สาขาศิลปกรรม)

      โทรศัพท์   : 08 8552 3518

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

 

 

papat

     

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวปภัสรา  หงส์วิลัย

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการการจัดการทั่วไป)

      โทรศัพท์   : 08 0097 1791

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad

SFbBox by enter-logic-seo.gr