ทำเนียบบุคลากร

fr 43กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

 

vittaya2562 copy

    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

      ชื่อ-สกุล   : นายวิทยา วัฒนวิเชียร

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

      การศึกษา : ปริญญาตรี 

                       ริญญาโท 

      โทรศัพท์   : 08 1279 7978

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

nichapa2562

 

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวณิชาภา  สอนสุรัตน์

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการบัญชี)

                      ปริญญาโท บธ.ม. (สาขาการจัดการทั่วไป)

      โทรศัพท์   : 08 6218 8587

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

nudsara2562

  

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวนุสรา  พรมมีเดช

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

      การศึกษา : ปริญญาตรี บช.บ. (สาขาบัญชีบัณฑิต)

      โทรศัพท์   : 08 9441 1260

      E-mail : nusara20This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

kamonchanok2562

 

      ชื่อ-สกุล   : นางกมลชนก  แก้วกุ่ม

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการมาตรฐานสินค้า

      การศึกษา : ปริญญาตรี ศศ.บ. (สาขาศิลปกรรม)

      โทรศัพท์   : 08 8552 3518

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

 

 

papasara2562

     

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวปภัสรา  หงส์วิลัย

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการการจัดการทั่วไป)

      โทรศัพท์   : 08 0097 1791

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad