ทำเนียบบุคลากร

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

 

pitsi     ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

      ชื่อ-สกุล : นางพิชญ์สิณี สว่างโรจน์

      ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

      การศึกษา : ปริญญาตรี ศศ.บ. (สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

      ปริญญาโท บธ.ม. (สาขาการจัดการทั่วไป)

     โทรศัพท์ : 08 4393 6417

     E-mail : -

 

 

 nichapa1234 

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวณิชาภา  สอนสุรัตน์

       ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

       การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการบัญชี)

       ปริญญาโท บธ.ม. (สาขาการจัดการทั่วไป)

       โทรศัพท์   : 0 4281 1274

        E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

nutsara

  

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวนุสรา  พรมมีเดช

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

      การศึกษา : ปริญญาตรี บช.บ. (สาขาบัญชีบัณฑิต)

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274

      E-mail :  -

 

 

 

kamoncha

 

      ชื่อ-สกุล   : นางกมลชนก  แก้วกุ่ม

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการมาตรฐานสินค้า

      การศึกษา : ปริญญาตรี ศศ.บ. (สาขาศิลปกรรม)

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274

      E-mail :  -

 

 

 

papat

     

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวปภัสรา  หงส์วิลัย

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการการจัดการทั่วไป)

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12