ทำเนียบบุคลากร

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองเลย นาด้วง)

 

      

jongjit  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

   (อำเภอเมืองเลย นาด้วง)

   ชื่อ-สกุล   : นางจงจิตต์  วันปรีดา

   ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

   การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการบัญชี)

   โทรศัพท์   : 08 2106 6121                           

    E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                      

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

 

1. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เลย จำกัด

2. สหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จำกัด

3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด

4. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด

5. สหกรณ์บริการสวัสดิการไทเลย จำกัด

    

naruthai 

     ชื่อ-สกุล   : นางสาวนฤทัย  ชัยชนะ

     ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส                          

    การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการจัดการทั่วไป)

     โทรศัพท์   : 0 4281 1274

     E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                               

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

1. สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จำกัด

2. สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดเลย จำกัด 

3. สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกยางพารานาด้วง จำกัด

4. สหกรณ์บริการเดินรถนาด้วง จำกัด

5. กลุ่มเกษตรกรทำไร่นาด้วง

6. กลุ่มเกษตรกรทำไร่นาดอกคำ            

                                                                        

 

S 15458315 Copy 2     ชื่อ-สกุล   : นายธนานุวัตร ศัตรูพินาศ

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

     การศึษา    :ริญญาตรี (ศ.บ.บัณฑิต)

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274

     E-mail :  -                                                                                                 


สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

1. สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์จังหวัดเลย จำกัด

2. สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและพืชพลังงานจังหวัดเลย จำกัด

3. สหกรณ์เมืองเลยเดินรถ จำกัด

4. กลุ่มเกษตรกร กยท.ทำสวนยางบ้านสูบ

5. ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยาง กยท.จ.เลย จำกัด

    

 

S 78921731  

     ชื่อ-สกุล : นายยอดมนูญ ก้อนมณี

     ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

     การศึกษา : ปริญญาตรี บช.บ บัญชีบัณฑิต

     โทรศัพท์ : 0 4281 1274

    E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                     

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

1. สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย จำกัด

2. สหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเลย จำกัด

3. สหกรณ์ออมทรัพย์ทหารศรีสองรัก จำกัด

4. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลย จำกัด  

5. สหกรณ์ออมทรัพย์มั่นคงฟากเลย จำกัด         

 

 

    ladda1 

      ชื่อ-สกุล   : นางลัดดา  กาญจนะ

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

      การศึกษา : ปริญญาโท

     โทรศัพท์   : 0 4281 1274                                                                  

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

1. สหกรณ์การเกษตร กยท.กกดู่รุ่งเรือง จำกัด

2. สหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งเมืองเลย จำกัด

3. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารพรานที่ 21 จำกัด

4. สหกรณ์เคหะมั่นคงบ้านติ้ว จำกัด

5.  สหกรณ์เคหะมั่นคงบ้านนาอ้อ จำกัด

 

      S 161841188   

   ชื่อ-สกุล  : นางสาวณัฐชยา  เพ็งสา

   ตำแหน่ง  : นักวิชาการสหกรณ์

   การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  

   โทรศัพท์  :  0 4281 1274

   E- mail  :  -                                                                                   

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

1. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ศรีสองรัก

2. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ท่าสะอาด

3. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.นาด้วงรวมยาง

4. กลุ่มเกษตรกรทำสวนพาราบ้านเสี้ยว

 

 

 

 

   porna    

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวพรนภา น้อยอ่อนโพธิ์

       ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการจัดการทั่วไป)

       โทรศัพท์   : 0 4281 1274

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                     

                            

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนกกดู่

2. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.บ้านกำพี้

3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยาง กยท.เจริญสุข

4. กลุ่มเกษตรกรทำสวนท่าสวรรค์

 

 

 

 

 

    

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12