ทำเนียบบุคลากร

welcome2กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองเลย นาด้วง)

 

pisinee2561

           ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองเลย นาด้วง)

      ชื่อ-สกุล   : นางพิชญ์สิณี  สว่างโรจน์

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 

      การศึกษา : ปริญญาตรี ศศ.บ. (สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

                       ปริญญาโท บธ.ม. (สาขาการจัดการทั่วไป)

      โทรศัพท์   : 08 1369 9097

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         

 

 

nareuthai2562

 

 

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวนฤทัย  ชัยชนะ

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการจัดการทั่วไป)

      โทรศัพท์   : 08 8315 9623

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

 

 

 napasakorn

                      

      ชื่อ-สกุล   :  นางสาวนภัสกร วรรณชัย                                              

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ                                           

      การศึกษา : ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต                                 

      โทรศัพท์   : 08 3092 3986

       E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       

 

 

nungcorn2561     

                                         

     ชื่อ-สกุล   : นางสาวนงค์คราญ  ศรีจันทร์

     ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

     การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ (สาขาการตลาด) 

     โทรศัพท์   : 08 5251 7791

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

jatuporn2561

 

      ชื่อ-สกุล   : นายจตุพร  สุนาทร

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

      การศึกษา : ปริญญาตรี วท.บ. (สาขาเทคโนโลยีการเกษตร)

      โทรศัพท์   : 08 1375 5237

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Natchaya

 

 

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวณัฐชยา  เพ็งสา

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

      โทรศัพท์   : 08 4737 9831

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

tassaniya

 

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวทัศนียา น้อยอ่อนโพธิ์

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการจัดการทั่วไป)

      โทรศัพท์   : 08 5759 1491

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

 

 

    

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad