ทำเนียบบุคลากร

welcome2กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองเลย นาด้วง)

 

pitsinee

           ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมืองเลย นาด้วง)

      ชื่อ-สกุล   : นางพิชญ์สิณี  สว่างโรจน์

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 

      การศึกษา : ปริญญาตรี ศศ.บ. (สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

                       ปริญญาโท บธ.ม. (สาขาการจัดการทั่วไป)

      โทรศัพท์   : 08 1369 9097

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.         

 

 

naruethai

 

 

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวนฤทัย  ชัยชนะ

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการจัดการทั่วไป)

      โทรศัพท์   : 08 8315 9623

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

 

 

 
yadmanoon2562

        ชื่อ-สกุล : นายยอดมนูญ ก้อนมณี

        ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

        การศึกษา : ปริญญาตรี บช.บ บัญชีบัณฑิต

        โทรศัพท์ : 08 8552 9519

        E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

nungcorn2561     

                                         

     ชื่อ-สกุล   : นางสาวนงค์คราญ  ศรีจันทร์

     ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

     การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ (สาขาการตลาด) 

     โทรศัพท์   : 08 5251 7791

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

jatuporn2561

 

      ชื่อ-สกุล   : นายจตุพร  สุนาทร

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

      การศึกษา : ปริญญาตรี วท.บ. (สาขาเทคโนโลยีการเกษตร)

      โทรศัพท์   : 08 1375 5237

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

takky

 

 

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวณัฐชยา  เพ็งสา

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

      โทรศัพท์   : 08 4737 9831

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

 

pornapa

 

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวพรนภา น้อยอ่อนโพธิ์

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

      การศึกษา : ปริญญาตรี บธ.บ. (สาขาการจัดการทั่วไป)

      โทรศัพท์   : 08 5759 1491

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

 

 

    

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad

SFbBox by enter-logic-seo.gr