ทำเนียบบุคลากร

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอหนองหิน ภูกระดึง ผาขาว)

 

  

wichai

      ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 

      ชื่อ-สกุล   : นายวิชัย  ศรีละ

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

      การศึกษา : ปริญญาตรี ศศ.บ. (สาขาการจัดการทั่วไป)   

      โทรศัพท์   : 08 2106 6050

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                     

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

1. สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จำกัด

2. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านเพิ่ม

S 16433169 Copy     ชื่อ-สกุล   : นายไรวินทร์ เลิศศรีนภาพร

     ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

     การศึกษา  : ปริญญาตรี                         

     โทรศัพท์   : 042811274

    E-mail : -                                              

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

1. สหกรณ์การเกษตรผาขาว จำกัด

2. กลุ่มเกษตรกรทำไร่โนนปอแดง

3. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ผาขาว

4. กลุ่มเกษตรกรทำไร่บ้านเพิ่ม

5. กลุ่มเกษตรกรทำนาโนนป่าซาง

6. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ตาดข่า

 

nawaporn   

      ชื่อ-สกุล   : นางนวพร ภาวะโคตร

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์

      การศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาการบัญชี)

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274

      E-mail :                                                                                        

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

1. สหกรณ์ชาวสวนยาง กยท.โนนสว่าง-บ้านเพิ่ม จำกัด

2. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ภูกระดึง

3. กลุ่มเกษตรกรทำนาผานกเค้า

4. กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองหิน

 

 

 

pradit2  

    ชื่อ-สกุล   : นายประดิษฐ  เพ็งสิงห์

      ตำแหน่ง   : พนักงานขับรถยนต์

      การศึกษา : ปวส. (สาขาช่างก่อสร้าง)

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274

      E-mail : -

 

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12