ทำเนียบบุคลากร

welcome2  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอหนองหิน ภูกระดึง ผาขาว)

 

  

wichai2561

       ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอหนองหิน ภูกระดึง ผาขาว)

      ชื่อ-สกุล   : นายวิชัย  ศรีละ

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

      การศึกษา : ปริญญาตรี ศศ.บ. (สาขาการจัดการทั่วไป)

      โทรศัพท์   : 06 5326 1676

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

  aunarud2561   

     ชื่อ-สกุล   :  นายอุณรุท พลายศรีโพธิ์                          

     ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส                                     

     การศึกษา : ปริญญาตรี                                      

     โทรศัพท์   : 06 3269 1415

    E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

nunsinee2562

 

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวสุรัชนา มงคลกุลรัตน

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

      การศึกษา :  ปริญญาตรี ศ.บ. (สาขาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต)

      โทรศัพท์   : 08 8332 8438

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

 

 

nawap

 

      ชื่อ-สกุล   : นางนวพร ภาวะโคตร

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์

      การศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาการบัญชี)

      โทรศัพท์   : 08 1894 2445

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

pratead2

 

      ชื่อ-สกุล   : นายประดิษฐ  เพ็งสิงห์

      ตำแหน่ง   : พนักงานขับรถยนต์

      การศึกษา : ปวส. (สาขาช่างก่อสร้าง)

      โทรศัพท์   : 08 5693 2816

      E-mail : -

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad

SFbBox by enter-logic-seo.gr