ทำเนียบบุคลากร

welcome2  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอวังสะพุง ภูหลวง เอราวัณ)

 

sukit2561

       

           ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอวังสะพุง ภูหลวง เอราวัณ)

      ชื่อ-สกุล   : นายสุกิจ  สิงห์สถิตย์

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

      การศึกษา :  ปริญญาโท บธ.ม. (สาขาการจัดการงานทั่วไป)

      โทรศัพท์   : 08 9569 8449  

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

 
preecha2561
 

      ชื่อ-สกุล   : นายปรีชา  บัวระภา

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

      การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพการสหกรณ์

      โทรศัพท์   : 09 8148 4148

      E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                              

  yupin2561                       

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวยุพิน โสภาวัฒน์

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

      การศึกษา :  ปริญญาตรี ค.บ. (สาขาภาษาอังกฤษ)

      โทรศัพท์   :  09 0036 8744 

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 napatsakorn

      ชื่อ-สกุล   :  นางสาวนภัสกร วรรณชัย                                              
      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ                                           
      การศึกษา : ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต                                 
      โทรศัพท์   : 08 3092 3986
       E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       

 

 

duang

 

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวดวงมณี  สอนสุภาพ

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

      การศึกษา :  ปริญญาตรี บธ.บ.(สาขาการบัญชี)

      โทรศัพท์   : 09 3435 1249

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

nattasak2561

     

      ชื่อ-สกุล   : นายนาฎทะศักดิ์  เข็มจันทร์

      ตำแหน่ง   : พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2

      การศึกษา :  ปวส. (สาขาอิเล็กทรอนิกส์โทรคม)

      โทรศัพท์   : 08 1048 8080

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad

SFbBox by enter-logic-seo.gr