ทำเนียบบุคลากร

welcome2  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอวังสะพุง ภูหลวง เอราวัณ)

 

sukit2561

       

           ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอวังสะพุง ภูหลวง เอราวัณ)

      ชื่อ-สกุล   : นายสุกิจ  สิงห์สถิตย์

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

      การศึกษา :  ปริญญาโท บธ.ม. (สาขาการจัดการงานทั่วไป)

      โทรศัพท์   : 08 9569 8449  

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

 

manoon2561

 

     

      ชื่อ-สกุล   : นายมนูญ  ไทยเทวรักษ์

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

      การศึกษา :  ปริญญาตรี ศศ.บ. (สาขาพัฒนาชุมชน)

      โทรศัพท์   : 08 7220 5508

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

                              

  yupin2561                       

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวยุพิน โสภาวัฒน์

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

      การศึกษา :  ปริญญาตรี ค.บ. (สาขาภาษาอังกฤษ)

      โทรศัพท์   :  09 0036 8744 

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 yadmanoon2562

        ชื่อ-สกุล   : นายยอดมนูญ ก้อนมณี 

        ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

        การศึกษา :  ปริญญาตรี บช.บ บัญชีบัณฑิต

        โทรศัพท์   : 08 8552 9519

        E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

duangmanee

 

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวดวงมณี  สอนสุภาพ

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

      การศึกษา :  ปริญญาตรี บธ.บ.(สาขาการบัญชี)

      โทรศัพท์   : 09 3435 1249

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

nattasak2561

     

      ชื่อ-สกุล   : นายนาฎทะศักดิ์  เข็มจันทร์

      ตำแหน่ง   : พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2

      การศึกษา :  ปวส. (สาขาอิเล็กทรอนิกส์โทรคม)

      โทรศัพท์   : 08 1048 8080

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad