ทำเนียบบุคลากร

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอวังสะพุง ภูหลวง เอราวัณ)

 

    ผอ.กสส.3 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 


      ชื่อ-สกุล   : นายสุกิจ  สิงห์สถิตย์

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

      การศึกษา :  ปริญญาโท บธ.ม. (สาขาการจัดการงานทั่วไป)

      โทรศัพท์   : 06 3728 9032 

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                        

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

1. สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จำกัด

2. สหกรณ์การเกษตรภูหลวง จำกัด

3. สหกรณ์การเกษตรเอราวัณ จำกัด

4. สหกรณ์บริการพัฒนาอาชีพชุมชน จำกัด

5. สหกรณ์ชาวไร่อ้อยจังหวัดเลย จำกัด

6. สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราผาน้อย จำกัด

7. กลุ่มเกษตรกรทำนาผาน้อย

       

    preecha

      ชื่อ-สกุล   : นายปรีชา  บัวระภา

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

      การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพการสหกรณ์

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274

      E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                     

 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

1. สหกรณ์กองทุนสวนยางศรีอุบล จำกัด

2. สหกรณ์กองทุนสวนยางบึงสวรรค์ก้าวหน้า จำกัด

3. สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนา จำกัด

4. สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ-โคนมเอราวัณ จำกัด

5. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ผาบิ้ง

6. กลุ่มเกษตรกรทำสวนทรายขาว

7. กลุ่มเกษตรกรยางพาราร่วมใจโคกขมิ้น

8. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทรัพย์ไพวัลย์

9. กลุ่มเกษตรกรทำสวนเอราวัณผาอินทร์แปลง

 

 

napatsakorn   
      ชื่อ-สกุล   :  นางสาวนภัสกร วรรณชัย 
                                            
      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
                                         
      การศึกษา : ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต                             
      โทรศัพท์   : 0 4281 1274
      E-mail :    -                                                                    

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

1. สหกรณ์กองทุนสวนยางนาวัวพัฒนา จำกัด

2. สหกรณ์ชาวสวนยางภูทับฟ้า จำกัด

3. สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกไม้ผลภูหลวง จำกัด

4. กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองงิ้ว

5. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ศรีสงคราม

6. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ห้วยสีเสียด

7. กลุ่มเกษตรกรทำนาแก่งศรีภูมิ

 
 

 

pui1

     

 

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวชนิดาภา  สอนสุภาพ

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

       การศึกษา :  ปริญญาตรี บธ.บ.(สาขาการบัญชี)

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274 

      E-mail :     -

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

1. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.โพนทอง

2. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ภูหอ

3. กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองคัน                 

 

natasuk   

     ชื่อ-สกุล   : นายนาฎทะศักดิ์  เข็มจันทร์

      ตำแหน่ง   : พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2

      การศึกษา :  ปวส. (สาขาอิเล็กทรอนิกส์โทรคม)

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274

      E-mail : -

 

     

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12