ทำเนียบบุคลากร

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอวังสะพุง ภูหลวง เอราวัณ)

 

    ผอ.กสส.3 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 


      ชื่อ-สกุล   : นายสุกิจ  สิงห์สถิตย์

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

      การศึกษา :  ปริญญาโท บธ.ม.(สาขาการจัดการงานทั่วไป)

      โทรศัพท์   : 08 2106 6118

       E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                      

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

1. สหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จำกัด

2. สหกรณ์การเกษตรภูหลวง จำกัด

3. สหกรณ์การเกษตรเอราวัณ จำกัด

       

    preecha

      ชื่อ-สกุล   : นายปรีชา  บัวระภา

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

      การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพการสหกรณ์

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274

      E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                             

 

 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

1. สหกรณ์กองทุนสวนยางศรีอุบล จำกัด

2. สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ-โคนมเอราวัณ จำกัด

3. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ผาบิ้ง

4. กลุ่มเกษตรกรยางพาราร่วมใจโคกขมิ้น

5. กลุ่มเกษตรกรทำสวนเอราวัณผาอินทร์แปลง

 

 

 

napatsakorn   
      ชื่อ-สกุล   :  นางสาวนภัสกร วรรณชัย 
                                            
      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
                                         
      การศึกษา : ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต                             
      โทรศัพท์   : 0 4281 1274
      E-mail :    -                                                                               

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

1. สหกรณ์กองทุนสวนยางนาวัวพัฒนา จำกัด

2. สหกรณ์ชาวสวนยางภูทับฟ้า จำกัด

3. สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกไม้ผลภูหลวง จำกัด

4. กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองงิ้ว

5. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ห้วยสีเสียด

6. กลุ่มเกษตรกรทำนาแก่งศรีภูมิ

 

 

 

 
 

pornchai

     

      ชื่อ-สกุล   : นายพรชัย พุ่มศรี

      ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

       การศึกษา :  ปริญญาตรี บธ.บ.(สาขาการบัญชี)   

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274   

      E-mail :     -                                                                                                    

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ            

1. สหกรณ์ชาวไร่อ้อยจังหวัดเลย จำกัด

2. สหกรณ์บริการพัฒนาอาชีพชุมชน จำกัด

3. สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนา จำกัด

4. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ศรีสงคราม

5. กลุ่มเกษตรกรทำสวนทรายขาว

6. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทรัพย์ไพรวัลย์

 

  
 

pui1

     

      ชื่อ-สกุล   : นางสาวชนิดาภา  สอนสุภาพ

      ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

       การศึกษา :  ปริญญาตรี บธ.บ.(สาขาการบัญชี)

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274                         

      E-mail :     -                                                                                

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ

1. สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราผาน้อย จำกัด

2. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ภูหอ

3. กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองคัน

4. กลุ่มเกษตรกรทำนาผาน้อย                  

 
 
natasuk   

     ชื่อ-สกุล   : นายนาฎทะศักดิ์  เข็มจันทร์

      ตำแหน่ง   : พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2

      การศึกษา :  ปวส. (สาขาอิเล็กทรอนิกส์โทรคม)

      โทรศัพท์   : 0 4281 1274

      E-mail : -

 

     

 

 

 

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

12